DEĞERLENDİRME

 

 • Jüri, değerlendirmeler için iki gün toplanır, elektronik oylama sistemi ile değerlendirme yapılır
 • Değerlendirme aşağıdaki 3 bölümden yapılır, kategorinin özelliğine göre bölümlerin ağırlıklandırılması farklıdır. Bu hesaplama sistemde yapılır. Jüriler her bölüm için 5-100 arası puan verir.
 
KRİTERLER BAŞARI AĞIRLIKLANDIRMA 
İnovatif, Sosyal, İnatçı,
Akademik
Kategorileri
Usta, İçgörülü, Vizyoner,
Genç, Meraklı
Kategorileri
Araştırma Tasarımı %40 %30
Bulgular & İçgörüler %35 %40
Öneriler & Aksiyonlar %25 %30

1.Araştırma Tasarımı 

 • Briefi anlamak ve araştırma ihtiyacının tanımlanması
 • İş hedefleri ve araştırmanın arka planı
 • Araştırma amacı ve tasarımın uygunlugu
 • Araştırma kurgusu (yöntem, örneklem, vs)
 • "İnovatif Baykuş" kategorisi için; İnovatif yaklaşım kullanımı (kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım süreci)
 • "Sosyal Baykuş" kategorisi için masa bası çalısması, istatistiki veriler kullanılması

2. Bulgular & İçgörüler

 • Araştırma bulgularının, iş hedeflerine ve araştırma amacına uygunluğu
 • Bulguların açık, net ve anlasılır şekilde sunulması
 • Veri, grafik, tablo ve görsellerle desteklenmesi, anlatılması
 • Bulguların içgörüye dönüştürülmesi
 • "Sosyal Baykuş" kategorisi için araştırmanın masa başı bulgular kullanılarak desteklenmesi

3. Öneriler & Aksiyonlar

 • Araştırma sonucunda getirilen öneriler
 • Bu önerilerin açıklığı, netliği
 • Önerilerin iş ihtiyaçlarına uygunluğu
 • Araştırma sonuçlarının kısmen veya tamamen iş planında ve karar verme süreçlerinde kullanımı
 • Araştırmanın aksiyon planını yönlendirmesi
 • Alınan aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisi yazılır
NOT: "Sosyal Baykuş" kategorisine (6. kategori) yapılan başvuruların iş sonuçları ve aksiyonlar değerlendirmesinde, araştırmanın basında yer alması, farkındalık yaratması, araştırma sonuçları baz alınarak projeler üretilmesi vb. kriterlere bakılır.
 
 • Her jürinin tüm projelere verdiği puanların ortalaması ve bu puanların standart sapması bulunur. Her bir puanın o ortalamadan farkı hesaplanır ve standart sapmasına bölünür. Böylelikle jüri puanları %95 olasılıkla -3 ve +3 arasında değişecektir. Bu hesaplama yöntemi ile jüri puanları standardize edilmiş olacaktır. Bu standardizasyon işleminden sonra eğer -3 ve +3 arasına düşmeyen uç değerler (outlier) söz konusuysa sistem, bu uç değerleri her jürinin kendi ortalaması ile değiştirir. Veriler standardize edildikten sonra her bir kritere verilen puan tanımlanan başarı ağırlıklandırması hesaplanır ve proje puanı belirlenir. Her kategori puanları kendi içinde çoktan aza göre dizilir. En yüksek puana altın verilir ancak ikinci ve üçüncü puanlar en yüksek puandan 0.15 puandan daha az fark varsa onlar da altın almaya hak kazanır. Bu ölçek içinde kalmayan ilk en yüksek proje gümüş alır ve aynı sistemle gümüş ve bronz ödüller belirlenir. Bir projenin altın ödül alabilmesi için 0.50 ve üzerinde, gümüş alabilmesi için 0.35 ve üzeri, bronz alabilmesi için 0.20 ve üzeri puan alması gereklidir.
 • Projeler, kategori bazında değerlendirilir. Kategorilerin içinde yer alan projeler rassal olarak karıştırılmış sıra ile her jürinin önüne farklı gelir.
 • Jüri üyeleri kendilerinin ve rakiplerinin projelerine puan veremez. Bu şartın sağlanması için, başvurular jüri yapısına göre önceden incelenir ve bir matris tablo hazırlanır. Bu tabloda, kendi projesine ve rakip projelere puan veremeyecek jüri üyeleri sisteme önceden tanımlanır. Oylama esnasında tüm jüriler her projeyi okur ve puan verir. Oylanmaması gereken projelerin puanları sistem tarafından otomatik olarak sıfırlanır. Okunan projenin hangi firmaya veya rakibe ait olduğunun anlaşılmaması için jüriler bütün projeleri oylar.
 • Her kategoriye yapılan başvuru sayısına göre okuma süresi verilir. Bir kategorinin tamamı okunduktan sonra elektronik oylama yapılır.
 • 1’den 9’a kadar olan kategori sıralaması kura usulü ile yer değiştirilir.
 • Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilebilir. Aynı kategoride birden fazla aynı tip ödül verilebileceği gibi, puanlamaya göre hiç ödül verilmeyebilir de.
 • Ödül Yönetmeliğinin uygulanması, değerlendirme çalışmalarının düzgün ve sağlıklı işleyişinden Jüri Başkanı sorumludur.
 • Jüri üyeleri bir kategori süresinde oylamayı terk edemezler, ayrılmaları gerekiyorsa o kategorinin oylaması başlamadan ayrılmalıdırlar.
 • Tüm jüri üyeleri gizlilik anlaşması imzalar, projelerin gizliliğini korunur.
 • Jüriye, TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.
 
ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.