YÖNETMELİK

PDF İNDİR

GİRİŞ

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), "Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmaları" alanında “Baykuş Ödülleri” etkinliğini düzenlemektedir. Ödülle ilgili bilgiler ve kurallar aşağıda sunulmaktadır. Bu yönetmelikte “Pazarlama ve Kamuoyu Araştırması Ödülleri” bundan sonra “Baykuş Ödülleri” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Bu ödül, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etki, katma değer ve araştırmanın önemini, bilimselliğini vurgulamak için tasarlanmıştır. Amacımız, Türkiye araştırma sektörünün tanıtımını yapmak, araştırmanın iş sonuçlarına etkisini daha geniş kitlelere yaymak için bir platform oluşturmak, bununla birlikte araştırma şirketleri, araştırma verenler ve veri toplama şirketleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, başarılı iş ortaklıklarını, araştırma projelerini ödüllendirmektir.


A-ÖDÜL KATEGORİLERİ 

1. Akademik Baykuş 

Akademi; Üniversite Bünyesinde Çalışan Akademisyenlerin Yaptıkları Araştırmalar: Bu kategoriye, üniversite bünyesinde çalışan tam zamanlı akademisyenler, son 4 yıl içinde SSCI / SCI ya da Ebsco, Proquest gibi uluslararası alan endekslerinde taranan pazarlama/kamuoyu araştırmaları alanında akademik dergilerde yayımlanan makaleleriyle başvuruda bulunabilirler. Makalelerde kalitatif ya da kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanılmış olması gerekmektedir. Bu projeler aksiyona yönelik ve uygulanabilir bulgular içermelidir. Bu kategori 5 akademisyenden oluşan mikro jüri tarafından değerlendirilir. 5 kişilik akademik jürinin 2 üyesi ana jüride de yer alır. Bu kategoride anonimlik aranmaz.

2. Alışverişçi Baykuş

Tüketicilerin Alışveriş Deneyimlerine Yönelik Araştırmalar: Alışverişçileri tanımak, ihtiyaçlarını ve davranış örüntülerini anlamak, alışveriş ortamlarına ve alışveriş deneyimine yönelik yapılan araştırmalar bu kategoriye başvuru yapabilir.

3. Eşitlikçi Baykuş

Toplumsal Eşitsizliğe Yönelik Araştırmalar: Tüm toplumsal eşitsizlikleri, (cinsiyet, cinsel yönelim, inanç, etnik köken, yaş, engellilik vb.) içeren araştırmaları kapsar. Eşitsizliğin nedenleri, sonuçları, toplumsal ve kültürel analizine dair gerçekleştirilen ve bu alanda kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan araştırmalar bu kategoriye başvuru yapabilirler. Kategoriye münferit veya bir müşteri ile başvurabilir.

4. Genç Baykuş

Genç Araştırmacılar; Genç Araştırmacıların Proje Yöneticisi Olduğu Araştırmalar: Bu kategoriye TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri'nde çalışan, 1993 ve sonrasında doğmuş olan araştırmacılar yönettikleri araştırma projeleri ile katılabilirler. Bu kategoriye başvurulmuş projelerle başka bir kategoriye başvuruda bulunulamaz. Bu kategori başvurusunda, araştırma şirketi ekipler bölümünde sadece proje yöneticisi olan genç araştırmacının ismi yer almalıdır. Başvuruyu yapan kişi yaş tespiti için kimlik bilgilerini beyan etmelidir.

5. Global Baykuş

Yurtdışında Yapılan Araştırmalar: Farklı ülkeler ve kültürlerdeki insanları anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen ekonomik, sosyal, siyasi ve tüketici araştırmalarıyla bu kategoriye başvuru yapılabilir. Bu kategoriye başvurabilmek için, araştırmanın veri toplama aşaması yurtdışında gerçekleştirilmiş olmalıdır. Araştırmanın soru formu hazırlığı ve raporlama süreci mutlaka Türkiye’den yönetilmelidir. Yurtdışından yönetilip Türkiye’de sahası yapılan araştırmalar ve sadece masa başı yapılan araştırmalar kapsam dışıdır.

6. Kaşif Baykuş (Yeni Kategori)

Görünmeyeni Keşfedenler: Bu ödüle aday olan araştırma çalışmalarının daha önceden tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair keşifleri veya unutulmuş ya da üstü örtülmüş ancak aslında yaşamaya devam eden inanışları ortaya çıkarmış olması önemlidir.

7. İnatçı Baykuş

Periyodik Araştırmalar; Paneller, 3 Yıl Ve Daha Uzun Süreli Yapılan Periyodik Araştırmalar: Bu ödül, marka bilinirliği, marka algısı, reklam etkinliği, marka sağlığı, iç-dış müşteri memnuniyeti, kurumsal itibar vb. ile ilgili periyodik ölçüm yapan çalışmalara verilecektir. Bu ödüle başvuracak firmaların 3 yıl ve daha uzun süredir bu projeyi yaptıkları ve firmanın taktiksel ve/veya stratejik kararlarını şekillendirmede etkili olduğunu, böylelikle düzenli ölçümün önemini/değerini göstermesi beklenmektedir. Periyodik ölçümün başlangıç tarihi mutlaka belirtilmedir. Bu kategoriye yapılan başvuruda söz konusu periyodun neden seçildiği açıklanmalıdır.

8. İnovatif Baykuş

Yöntem Değiştirenler: İnovatif Araştırma Yaklaşımlarının Kullanıldığı Araştırmalar Kalitatif ve kantitatif araştırma alanında, yenilikçi araştırma yaklaşımlarıyla sektörün büyümesine ya da genişlemesine katkıda bulunan yenilikçi projeler bu kategoride değerlendirilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, yeni yöntemlerini iyi bir şekilde tasvir etmeli ya da mevcut yöntemleri nasıl geliştirdiğini ortaya koyabilmelidir. Buna paralel olarak, ortaya konulan yeniliğin, araştırma müşterisine katkısı açıkça anlatılmalı, zaman ve finansal kaynakların verimli kullanıldığı ortaya konulmalıdır.

9. İtibarlı Baykuş 

İtibar ve Sosyal Paydaş Yönetimi Araştırmaları: Bu araştırmalar şirketlere güven kazandırmayla beraber, takdir görme, kriz vb. dönemlerde paydaşların desteğini alabilme, hisse senetlerinin tercih edilmesini sağlama, ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi ya da tavsiye edilmesi gibi sonuçların alındığı, şirketin toplam performansını yükseltmeye ve güven sağlamaya yönelik neler yapması gerektiğini belirleyen sonuçlar alınan itibar ve sosyal paydaş araştırmalarıdır. İşveren marka değer araştırmaları da bu kapsamda değerlendirilir.

10. Memnun Baykuş 

Memnuniyet Araştırmaları: Kurum, kuruluş ve markalar için güçlü/ rekabet üstünlüğü yaratacak alanların belirlenmesi, zayıf/geliştirilmesi gereken unsurların tespit edilebilmesi ve performans/iyileştirme aksiyonları alınabilmesi için bayi, tedarikçi, çalışan ve müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik araştırmalar bu kategoriye başvuru yapabilirler.

11. Meraklı Baykuş 

Şirketleri Anlayanlar; B2B Araştırmalar:  Hedef kitlesi tüzel kişilikler ve kurumlar olan, özel sektör veya kamu alanında iş sorunsallarını çözmek, performans takip etmek veya sektör dinamiklerini anlamak için yapılan araştırmalardır. Çalışmada isteğe bağlı olarak kantitatif verilerin neden-sonuç ilişkilerine inilebileceği gibi, sadece kalitatif olarak olaylar ve hikayeler üzerinden de sonuca gidilebilir.

12. Sendikal Baykuş 

Çok Müşterili Araştırmalar: Bu kategori birden fazla müşteriye raporlanmak üzere kurgulanmış olan tüm araştırmaları kapsamaktadır. Araştırma şirketleri bu kategoriye münferit veya bir müşterisi ile başvurabilir. Bu kategoride başvuru yapılan projenin halihazırda bir müşterisi yoksa çalışmanın hedeflediği pazar açıklanmalıdır.

13. Sosyal Baykuş

Toplumu Okuyanlar; Sosyal Araştırmalar: Bu ödül, toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan sosyal araştırma projelerine verilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek araştırmaların kapsamı, toplumsal anlamda bir fayda ve hizmet sağlamalıdır. Araştırma bulgularının medyada ya da çeşitli platformlarda (konferanslar, seminerler, zirveler vb.) yer alması değerlendirmede önem arz eder. Kategoriye münferit veya bir müşteri ile başvurabilir.

14. Takdisyen Baykuş (Yeni Kategori)

Taktiksel Araştırmalar: Fiyat, ambalaj, ürün, ve benzerleri gibi ürün, dağıtım kanalları, vb. alanların ölçümlenerek seçilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaları kapsamaktadır. Bu kategoriye başvuracak projeler, pazarlama sorununu saptamak ve sorunu gidermede hangi yöntemlerin kullanıldığını, hangi aşamalardan geçildiğini net bir şekilde tanımlamalıdır. Araştırma sonuçlarının müşterisine sağladığı katkı ve sorunun çözümü açıkça anlatılmalı ortaya koyulmalıdır.

15. İletişimci Baykuş (Yeni Kategori)

İletişim Araştırmaları: Bir ürün ya da hizmetin hedef kitle tarafından algılanışı, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ve iletişimin başarısını ölçümleyen reklam, pre ve post testler gibi araştırmaları kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının farkındalık, bilinirlik, pazarlama iletişimine dair yaptığı katkılar açık olarak ortaya konulmalıdır.

16. Politik Baykuş (Yeni Kategori)

Türkiye Genelinde Siyasal Gündemi Belirleyen Araştırmalar: Bu kategoriye siyasal araştırmalar ile başvurulabilir. Siyasal konjonktürü etkileyen ve toplumda politik fikir değişimlerine yol açan siyasi olayları inceleyen, seçmen eğilimlerini ölçen ve tahminleyen seçim araştırmaları ile ülke gündeminde Türkiye’nin temel sorunlarına dair algı ve eğilimleri ölçen araştırmalar ile başvurulabilir.

17. Vizyoner Baykuş 

Yeni Ufukları Görenler; Yeni Bir Pazara Giriş/Lansman/Relansman Araştırmaları: Bu ödül, araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında veya marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma alanında etkin kullanımını gösteren çalışmalara verilecektir. Ödüle kategori, ürün ve marka yönetimi alanlarında araştırmanın karar alma sürecinin bir parçası olduğunu ve bu süreci olumlu yönde şekillendirdiğini gösteren çalışmalar başvurabilir. Bu ödüle, araştırmayı bugünden yarını görebilen ve bu süreçte araştırmayı etkin bir şekilde kullanan projeler aday olabilirler.

18. Platin Baykuş (Yeni Kategori)

Altın alan projelerin içinden seçilecek olan Platin Baykuş Ödülü aynı zamanda jüri özel ödülüdür. Altın alan projeler belirlendikten sonra, jüri bunların arasından en beğendiği projeyi seçerek bildirir ve en çok oy alan proje Platin Baykuş Ödülü alır. Ödül töreninde tüm ödüller takdim edildikten sonra jüri özel ödülü olan Platin Baykuş Ödülü takdim edilir.
 
B- BAŞVURU ŞARTLARI 
 
1. Baykuş Ödülleri’ne, TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketleri, araştırmayı birlikte gerçekleştirdiği araştırma veren şirket ve TÜAD Tüzel Üyesi veri toplama şirketi ile birlikte başvuracaktır. Başvuru araştırma şirketleri tarafından yapılacaktır. 
2. Ödül kazanan bir projede birden fazla veri toplama şirketi ile çalışılmış ise ana veri toplama şirketi dışındaki veri toplama şirketlerine de ödül verilmesi talebi geldiği durumunda, ödülün ücretinin ödenmesi karşılığında, diğer veri toplama şirketlerine de ödül hazırlatılır.
3. Projelerinde veri toplama sürecinde üçüncü parti bir TÜAD Üyesi veri toplama şirketi ile çalışmış olan araştırma şirketleri, başvurularında iş ortağı olan veri toplama şirketinin adını belirtmelidir. 
4. Aynı projeye ortak iş yapmış araştırma şirketleri birlikte başvuru yapabilir.  Araştırma veren şirketler de birden fazla araştırma şirketi veya proje ile katılabilir.
5. Sosyal, Eşitlikçi, Sendikal, Politik Baykuş kategorilerine münferit ya da müşteri ile başvuru yapılabilir.
6. Baykuş Ödülleri'ne başvuru yapacak araştırma şirketlerinin ve veri toplama şirketlerinin 2023 yılı ve daha öncesine ait aidat borçlarının olmaması gerekmektedir. TÜAD'a aidat borcu olan üyelerin başvurusu geçersizdir.
7. Aynı proje ile en fazla iki kategoride başvuru yapılabilir. Bu durumda başvurulan her bir kategori, farklı başvuru olarak değerlendirilir. Aynı proje en fazla jüriden birincilik kazandığı kategoride ödül alabilir. Eğer ilgili projenin birden çok başvurusunda eşit sayıda birincilik varsa, öncelik en çok puan alınan kategoride ilk ödül verilir.
 
İstisnai Durum: Genç Baykuş kategorisine başvurulan proje ile başka kategorilere başvuru yapılamaz.
8.
Tüm başvurular dijital olarak yapılır. Başvuruyu gerçekleştirecek olan TÜAD Tüzel Üyesi araştırma şirketi, dijital başvuru platformuna kaydını yaparak giriş yapar. TÜAD, giriş yapan yetkilinin bilgilerini sistemden onaylar. Başvurunun geçerli olması için gerekli tüm evraklar sistemde belirtilmiş ve ne şekilde portala yükleneceği tanımlanmıştır.
9. Taahhütname- Proje Bilgileri- Proje Açıklaması formlarının eksiksiz ve doğru doldurulması önemlidir. Ödül alan projelerin adı, kategorisi ve proje ekiplerinin isimleri bu formda yazıldığı gibi takdim edilecektir.
10. Proje Açıklaması formunun kelime sayısı 1500 olarak sisteme tanımlanmıştır. Projeler, dijital platformda mevcut olan boş formlara, kopyala-yapıştır yöntemi ile girilebileceği gibi doğrudan platformdaki forma da yazılabilir. 
11. Font "Tahoma" olmalı, Türkçe yazılmalı ve 11 puntodan küçük olmamalıdır. 1,5 satır boşluğu kullanılmalıdır. Bar, chart ve grafiklerde İngilizce ifadeler yer almamalı, bütün dokümanlar Türkçe hazırlanmalıdır. İstenilen yerlerde renkli veya koyu font kullanılabilir.
12. Sayfalar tek sütun olarak kullanılmalıdır.
13. Proje Açıklaması formunda kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (araştırma şirketi, araştırma veren, veri toplama şirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu ve sloganı kullanılmamalıdır. Bunların formda kullanılması diskalifiye nedenidir. İstisnai Durum: Bir marka için yapılmış araştırma sonucunda, bir maskot, jingle, slogan çıkmışsa, proje açıklamasında bu belirtilebilir ve diskalifiye nedeni değildir.
14. Rakip isimler açıkça belirtilmeden “rakip1, rakip2” gibi anonim olarak kullanılmalıdır.
15. Başvuru formunda grafik ve tablolara yer verilebilir. Ancak bir proje başvurusunda en fazla 5 grafik kullanılabilir ve bu grafiklerde yazılı açıklama, yorum vb. olmamalıdır. 
16. Formlarda “uyarı, dikkat, not” şeklinde yer alan açıklamalar 1500 kelimeye dahil değildir.
17. Aşağıda belirtilmiş olan katılım ücretleri proje teslim tarihine kadar havale/EFT ile ödenmelidir.
18. TÜAD başvuru bedelini araştırma şirketine fatura eder. Araştırma şirketi de gerekli payları araştırma veren şirket ve veri toplama şirketine fatura ederek tahsil eder. Proje başvurusu ücret dağılımı şu şekildedir: %40 araştırma şirketi, %40 araştırma veren şirket, %20 veri toplama şirketi. Projede veri toplama şirketi olmadığı durumda, araştırma şirketi ve araştırma veren şirket ödemeyi %50-%50 olarak paylaşır. İki araştırma firmasının ortak başvurusunda %40 pay iki firma arasında eşit paylaşılır.  Başvuruda araştırma veren olmadığı durumda, araştırma firması %80, veri toplama şirketi %20 paylaşılır. Birden fazla araştırma veren olduğunda araştırma veren payı eşit bölünür.
19. Başvuru bedellerine %20 KDV eklenir. 
20. Akademik Baykuş kategorisi bedelsizdir. Diğer kategoriler ilk proje başvuru bedelleri aşağıda belirtilmiştir.
21. Ödemeler aşağıda belirtilen hesaplara EFT/Havale yoluyla yapılır.
Türkiye Araştırmacılar Derneği İktisadi İşletmesi 
Garanti Bankası, Galatasaray Subesi: 068
Hesap No: 629 78 50 IBAN: TR25 0006 2000 0680 0006 2978 50

22.Başvurunun Geçerli Olması İçin Gerekenler 
   a. Başvuru platformunda yer alan "Taahhütname"nin elektronik onayı  
   b. Proje Bilgileri formunun eksiksiz doldurulması
   c. Proje Açıklaması formunun eksiksiz doldurulması
   d. Projede yer alan araştırma veren şirkete ve veri toplama şirketine fatura edilmiş olan başvuru ücreti katkı payı faturalarının jpg görselinin başvuru platformunda ilgili bölüme yüklenmesi
 

C- PROJE İÇERİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Başvuru dosyanızı hazırlamadan önce TÜAD Baykuş Ödülleri web sitesinde (www.baykusodulleri.org.tr) bulunan, daha önceki yıllara ait ödül alan projeleri okumanızı tavsiye ederiz.
2. Jüri, her biri kendi alanında uzman ve araştırma konusunda yetkin kişilerden oluşmaktadır. Ancak hepsi ileri araştırma terminolojisine aşina olmayabilir. Dolayısıyla anlaşılır bir başvuru olduğundan emin olunuz.
3. Jüri, her bir projeyi değerlendirirken kısıtlı bir zaman ayırdığı için projelerde kısa ve net cümleler kurmanızı öneririz. Kullandığınız dilin yalın olmasına, kendi içinde tekrarlar olmamasına dikkat ediniz.
4. Projenizi değerlendirmek için gereken tüm bilgilerin başvurunuzda yer almasına özen gösteriniz. Eksik bilgi projenizin elenmesine sebep olabilir.
5. Başvurularınızda “sektördeki en iyi proje”, “daha önce kimsenin yapmadığı” tarzında abartılı ifadelerden kaçınınız. Verinizi sunarken şeffaf olunuz.
6. Başvurularınızda, projenizin başarısını kanıtlayan bilgileri (sonuç önerileri, alınan aksiyonlar ve sonuçlar vb.) yazmanız son derece önemlidir. Neden – Sonuç ilişkisini net olarak ortaya koyunuz.
7. Başvuru dosyanızı tamamlayınca, projenizi bilmeyen birine okutunuz. Alacağınız geri bildirimlere göre anlaşılmayan bölümleri gözden geçiriniz.
8. Kategorilerin özelliklerine göre bölümlerin ağırlıklandırılması farklıdır. Projenizi yazmadan önce ilgili kategoriye ait ağırlıklandırma tablosunu inceleyiniz
9. Diskalifiye şartlarını mutlaka okuyunuz.
10. Projenizi yazmadan önce Baykuş Ödülleri Yönetmeliği'ni okuyunuz.
 
D- PROJE FORMLARI VE BÖLÜMLER

1500 Kelimelik Proje Açıklaması 
1. Proje Açıklaması Formu maksimum 1500 kelimeden oluşmalıdır. 
a. Araştırmanın Tasarımı; Bu bölümde araştırmanın iş hedeflerini ve amacını açıklayınız. Araştırmanın künyesini giriniz. (Evreni, hedef kitlesi, örneklem seçimi,      yöntemi ve yöntem seçim nedeni, hata payı, hangi tarihler arasında yapıldığı)
b. Bulgular ve İçgörüler; Araştırma kapsamında yapılan analizler, elde edilen ana bulgular ve yorumlar, analizlerin uygunluğu, bulguların anlamlılığı, sonuçların      araştırmanın amacıyla doğrudan ilişkisi ve elde edilen içgörüler.
c. Öneriler ve Aksiyonlar; Araştırma bulguları doğrultusunda aksiyon önerilerinin yapılması ve bu önerilerin açıklığı, ihtiyaçlara uygunluğu, uygulanabilirliği ve    varsa araştırmanın müşteri tarafından hangi süreçlerde kullanıldığı, alınan aksiyonları ve bu aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman  geçmişse, iş sonuçlarına etkisini yazınız. İş sonuçları araştırma hedefleriyle ve araştırma bulgu ve önerileriyle ilintili olmalıdır.

E- JÜRİ YAPISI 

a. Jüri Başkanı: TÜAD Başkanı, jüri başkanıdır. Jüri Başkanı oy kullanmaz. Teknik moderasyon TÜAD Genel Koordinatörü tarafından yapılır. Jüri Başkanı değerlendirme sürecinde jüri tarafından gelen uyarı, soru ve tartışmaya konu olacak konuları yönetir, gerekirse oylamaya açar. Kategoriler, yönetmelik, puantaj sistemi hakkında açıklama yapmak ve değerlendirme bitince puanlamayı şeffaf bir şekilde yönetmek ile sorumludur.
 
b. Jüri Karması: 7 araştırma şirketi temsilcisi, 1 veri toplama şirketi temsilcisi, 8 araştırma veren şirket temsilcisi, 2 akademisyen, 1 medya temsilcisi, 1 iletişim sektörü temsilcisi, 1 reklam sektörü temsilcisi olmak üzere 21 kişiden oluşur.

c. Jüri Seçim Yöntemi:
1
.Jüri kura yöntemi ile belirlenir.
2. TÜAD Tüzel Üyelerine gönderilen mektup ile adaylar talep edilir.
3.Araştırma Şirketi ve Veri Toplama Şirketi adayları: TÜAD Tüzel Üyesi şirketlerde çalışan, aşağıdaki kriterleri karşılayan adaylar arasında kura çekimi suretiyle belirlenir.
 • Jüri adayı, son 5 yılda 2 kereden fazla ve/ veya son 2 yıl üst üste jüride görev almışsa aday olamaz.
 • Her şirket 1 kişiyi aday gösterebilir.
 • Aday kişi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktör, yönetim kurulu üyesi, şirket ortağı ve sektörde en az 8 yıl deneyim sahibi olmalıdır.

4.Araştırma Veren Şirket Adayları: 
 • Aday gösterilecek araştırma veren şirket, son bir yılda en az 10 ad-hoc veya en az 5 ad-hoc ve 1 sürekliliği olan araştırma yapmış olmalıdır.
 • Yukarıdaki şartları sağlayan aday kişi en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 • Araştırma veren adaylar sektörel, global ve yerli olarak gruplara ayrılır. Her grup için ayrı kura çekilir.
 • CMO, CEO unvanlarına sahip adaylar ayrı bir grupta yer alırlar ve aralarında kura çekilir, temsil ettiği sektöre göre kontenjanı karşılıyorsa o sektör için ayrıca kura çekilmez, temsil ettiği sektör için birden fazla jüri üyesi seçilecekse, kalan kontenjan için havuzdan kura çekilir. Adayların belirlenmesi için TÜAD üyelerinden aday önerileri alınır.
 • 8 kişiden oluşan araştırma veren karması, sektör büyüklüğü raporunda yer alan cirosal büyüklüğün faaliyet alanı dağılımına göre belirlenir.
5.Akademisyen: Üniversitelerin tüketici ve pazarlama araştırmaları ile ilgili olan bölümlerinde Prof. ve Doç. unvanlarına sahip olan, bilimsel çalışmalarda araştırmaları tasarlayan ve yöneten akademisyenler aday olabilir. Akademik baykuş kategorisi 5 kişiden oluşan akdemi jüri tarafından değerlendirilir. Bu jüride yer alan 2 akademisyen Baykuş Jürisinin üyesi olup diğer 3 akademisyen bu göreve mahsus davet edilir. Adayların belirlenmesi için TÜAD Üyelerinden aday önerileri alınır.

6.Medya Reklam ve İletişim Sektörü Temsilcileri: Bu sektörden seçilecek adayları üst düzey yönetici pozisyonunda ve araştırma sektörü ile iş birliği yapan kişiler olmalıdır. Adayların belirlenmesi için TÜAD üyelerinden aday önerileri alınır ve gelen isimler arasında kura ile aday belirlenir.
 
NOT: Araştırma şirketleri ve veri toplama şirketlerinden belirlenecek jüri adaylarında, daha önce TÜAD Etik Kurulu ve/veya TÜAD Disiplin Kurulu'nda haklarında işlem yapılmamış olması, TÜAD Tüzel Üyesi olan diğer şirketlerle hukuki bir uzlaşmazlık içinde olmaması koşulu aranır.
 
F- DEĞERLENDİRME 

Projeler 1500 kelimelik proje açıklaması okunarak değerlendirilir.
 
1.Araştırma şirketi ve veri toplama şirketi temsilcisi jüri üyeleri kendilerinin projelerine oy veremez. Bunun yanı sıra, araştırma verenleri temsil eden jüri üyeleri de kendi projelerine ve sektördeki rakiplerinin projelerine puan veremez. Bu şartın sağlanması için, başvurular jüri yapısına göre önceden incelenir ve bir matris tablo hazırlanır. Bu tabloda, kendi projesine ve rakip projelere puan veremeyecek jüri üyeleri sisteme önceden tanımlanır. Oylama esnasında tüm jüriler her projeyi okur ve puan verir. Oylanmaması gereken projelerin puanları sistem tarafından otomatik olarak sıfırlanır.
2. Değerlendirme tüm jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilir.
3. Akademik baykuş kategorisi 5 kişiden oluşan akademik jüri tarafından değerlendirilir.
4. Jüri, değerlendirmeler için iki gün toplanır, elektronik oylama sistemi ile değerlendirme yapılır.
5. Değerlendirme aşağıdaki 3 bölümden yapılır, kategorinin özelliğine göre bölümlerin ağırlıklandırılması farklıdır. Jüri her bölüm için 5-100 arası puan verir.
 • Araştırma Tasarımı Bölümü Değerlendirme Kriterleri; Briefi anlamak ve araştırma ihtiyacının tanımlanması, iş hedefleri ve araştırmanın arka planı, araştırma amacı ve tasarımın uygunluğu, araştırma kurgusu (yöntem, örneklem, vs)
 • Bulgular & İçgörüler Bölümü Değerlendirme Kriterleri; Araştırma bulgularının, iş hedeflerine ve araştırma amacına uygunluğu, bulguların açık, net ve anlaşılır şekilde sunulması, veri, grafik, tablo ve görsellerle desteklenmesi, anlatılması, bulguların içgörüye dönüştürülmesi
 • Öneriler & Aksiyonlar Bölümü Değerlendirme Kriterleri; Araştırma sonucunda getirilen öneriler, bu önerilerin açıklığı, netliği, önerilerin iş ihtiyaçlarına uygunluğu, araştırma sonuçlarının kısmen veya tamamen iş planında ve karar verme süreçlerinde kullanımı, araştırmanın aksiyon planını yönlendirmesi, alınan aksiyonların iş sonuçlarına etki etmesi için yeteri kadar zaman geçmişse, iş sonuçlarına etkisini yazılır.

 


6.Ağırlıklandırma tablosu yukarıdaki gibidir.
7.Her kategoriye yapılan başvuru sayısına göre okuma süresi verilir.
8.Jüri kategori değiştiremez.
9.Projeler kategorilere göre ayrılır ve düzenlenir.
10.Her projenin verilen puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur. Değerlendirmeler 5-100 ölçeğinde yapılır.
11.Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödüller, aşağıda belirtilen ödül sistematiğine göre dağıtılır.

G- ÖDÜLLENDİRME/PUANTAJ

Ödül Sistematiği
Bir kategoride verilecek ödüllerin türü ve sayısı başvuru sayısının doğrusal bir fonksiyonu olacak şekilde belirlenir. Baştan belirlenen sayıda ödül mutlaka dağıtılır. Bu hesaplamada altın baykuş 3 puan, gümüş baykuş 2 puan ve bronz baykuş 1 puan olarak değerlendirilir. Başlangıç noktası olarak en az  6 başvuru durumu alınmaktadır: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Bu noktada ödül sayısı 3 ve ödül puan toplamı 6’dır. Doğrusal fonksiyonun diğer ucunda 30 başvuru durumu bulunmaktadır: 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz. Bu noktada ise toplam ödül puanı 17’dir. Bu sebeple kategoride 6 başvurudan sonra her eklenecek başvuru o kategorideki ödül değerini 11/24 ≈ 0.458 puan artıracaktır. Bu ödül puanına denk gelecek şekilde ödüller hesaplanır.Ödül Sistematiği İstisnası: Bir kategoride  4 den az başvuru varsa bu projelerin  puanları tüm kategorilerde altın alan projelerin minimum puanından yukarıdaysa altın baykuş ile, gümüş alan projelerin minimum puanından yukarıdaysa gümüş baykuş ile, bronz alan projelerin minimum puanından yukarıdaysa bronz baykuş ile ödüllendirilir.
 
Jüri Puanlarının Standardize Edilmesi: Yöntem jüri puanlarının standardize edilmesini gerektirmemektedir. 
 
Verinin Standardize Edilmesi: Yöntem jüri puanlarının standardize edilmesini gerektirmemektedir.
 
Ağırlıklandırma: Jürinin her bir kritere verilen puanlar herhangi bir işleme tâbi tutulmaksızın, tanımlanan başarı ağırlıklandırması hesaplanır ve proje ağırlıklı puanı belirlenir.
 
Ödüllendirme: Her kategoride jüri bazında puanlar çoktan aza göre sıralanır. Proje bazında oransal olarak en fazla jüri tarafından birinci sırada puan almış olan projeye ilk sıradaki ödül verilir. Aynı işlem önceki adımda ödül alan proje liste dışına çıkarılarak tekrarlanır. Bu işlemler kategoride başvuru sayısına göre belirlenen tüm ödüller dağıtılana kadar tekrar edilir.
Bir basamakta aynı oranda ilk sıraya gelen proje olması durumunda projelerin jüri bazında aritmetik ortalamalarına göre tekrar sıralama yapılır. Ödüller bu sıralamaya göre dağıtılır. Bir proje iki kategoride ödül alması durumunda en çok birincilik kazandığı kategoride bir ödül alabilir, eğer ilgili projenin birden çok başvurusunda eşit sayıda birincilik varsa, öncelik en çok puan alınan kategoride ilk ödül verilir.
Bu durumda ödüle hak kazanmadığı diğer kategoride ondan sonraki basamaklarda ödül kazanmış projeler bir basamak yukarı taşınır. Boşalan ödül basamağı için ödül işlemi tekrar yapılır.

 
Başvuru Sayısı ve Ödül Oranı: TÜAD, yukarıda paylaşılan ödül piramidini başvuru sayısına göre revize etme hakkını saklı tutmaktadır. Toplam başvuru sayısına göre dağıtılacak ödül sayısında revizyon yapılabilir. Genel olarak tüm kategoriler dikkate alındığında dağıtılacak ödül sayısı başvuru sayısının yüzde 35'ini geçmemelidir. Gerekli koşullarda yapılacak düzenleme jüri değerlendirmeleri başlamadan yapılır ve ilan edilir.

H- DİSKALİFİYE NEDENLERİ

1.Başvurunun geçerli olması için gerekli belgelerin eksik olması
2.Yönetmelikte belirtilen formatın dışına çıkılmış olması
3.Projeye konu olan tarafların izinlerinin alınmamış olması
4.Projenin abartılı dille veya bozuk Türkçe ile yazılmış olması
5.Sonuçlara ilişkin kaynak gösterilmemesi veya kanıtlanamaması
6.Proje Açıklaması formunda kullanılacak görsellerde, grafiklerde, fotoğraflarda herhangi bir şirket (araştırma şirketi, araştırma veren, veri toplama şirketi) marka logosu, firma adı ve model/ürün adı logosu, amblemi, maskotu kullanılması.
7.Belirtilen grafik sayısı ve kullanım biçiminin dışına çıkılması.
8.Rakip isimlerin belirtilmiş olması. “Rakip1, Rakip 2” gibi anonim olarak kullanılmalıdır.
İstisnai Durum: Bir marka için yapılmış araştırma sonucu olarak bir maskot, jingle, slogan çıkmışsa, proje açıklamasında bu belirtilebilir ve diskalifiye nedeni değildir.
9.Tüm veriler, savlar ve durum tanımları belirgin ve başvurulabilir bir kaynağa dayanmalıdır. Jüri, belirtilen kaynaklardan veri doğrulama hakkını saklı tutar. Kaynaklar, Proje Açıklama Formu'nun ilgili sayfasında dipnot olarak yer almalıdır. Kaynaklarda şirket, marka, kurum, kuruluş adı kullanılmadan referans verilmelidir. Örneğin, “Türkiye 2019 xxxxx Paneli Raporu” ya da “XXX Araştırma Raporu” gibi.

I- BİLGİ DOSTU BAYKUŞ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yönetim Kurulu’nun belirlediği, araştırma sektörüne değer veren, katkı sağlamış kişilere verilir. Ödül, Yönetim Kurulu Kararı ile verilir jüriye sunulmaz.

J- 2023 YILI ÖDÜL TAKVİMİ

Baykuş Ödülleri’ne 1 Ocak 2021- 30 Temmuz 2023 döneminde tamamlanmış araştırmalar katılabilir. Bir önceki Baykuş Ödülleri’ne başvuru yapmış, diskalifiye nedeniyle değerlendirmeye alınmamış projeler, yukarıda belirtilen proje dönemi tarihine uyması şartıyla yeniden başvuru yapabilir.

K- 2023 BAŞVURU ÜCRETLERİ

BAŞVURULAR BEDEL
İLK BAŞVURU 6.000 TL+KDV
DİĞER PROJELER 4.200 TL+KDV
ORTAK BAŞVURU 7.000 TL+KDV
UZATILMIŞ DÖNEM 7.750 TL+KDV
AKADEMİK BAYKUŞ  0 TL

 
L- GENEL KURALLAR

1.
Başvurular belirlenen tarihe kadar tamamlanmalıdır.
2.Jüri işleyişinden Başkan sorumludur.
3.Jüri üyeleri bir kategori süresinde oylamayı terk edemezler, ayrılmaları gerekiyorsa o kategorinin oylaması başlamadan ayrılmalıdırlar. Jürinin kararı kesindir, taraflarla tartışmaya açık değildir.
4.Jüri üyeleri değerlendirme çalışmaları öncesinde gizlilik kurallarına uyacaklarına dair yazılı beyanda bulunur.
5.Projelerin içeriği jüri üyeleri dışında hiç kimseyle paylaşılmaz. Projelere ait belgeler ya da cihazlar herhangi bir nedenle toplantı salonundan dışarıya çıkarılamaz.
6.Jüri değerlendirme süreci bittikten sonra proje başvuruları sistemden silinir.
7.Baykuş Ödülleri’nde toplam 18 kategori bulunmaktadır. Jürinin kategorik bazda okuma sıralaması kura usulü ile belirlenir.
8.Birincil irtibat kişisi, projeye katılmış olan tüm tarafların onayını almakla yükümlüdür.
9.Başvurular, jüriye incelenmek üzere ek belge isteme iznini verir.
10.Projelerinizin geliştirilmesinde, yürütülmesinde ve bulgularının yorumlanmasında reklam, medya, dijital, PR ajansı, danışmanlık şirketi vb. türden kurumlar ile iş birlikleriniz olduysa, projenize ne tür bir katkı sağladığını proje açıklamasında belirtiniz.
11.Tüm başvuru sahipleri, ödül kazanmaları durumunda ödül sonuçlarının ve ödüllerin web sitesinde yayınlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasını kabul eder.
12.Ödül almış olan tüm taraflar Baykuş Ödülleri ile ilgili yayınlayacakları tüm metinleri TÜAD ile paylaşmalıdır.
ÖDÜL KATEGORİLERİ YÖNETMELİK DEĞERLENDİRME SPONSORLAR BAŞVURU ÖDÜL GECESİ ÖDÜLLER GALERİ İLETİŞİM
Baykuş Ödülleri© Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır.